Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Parametry důchodového systému

Parametry důchodového systému

Důchodový věk

Důchodový věk je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Obecný důchodový věk, dle Zákona o důchodovém pojištění, je stanoven k 1.1.1996 na 60 let u mužů a 53 až 57 let u žen. Od tohoto data se za každý kalendářní rok přičítají u mužů dva kalendářní měsíce a u žen čtyři kalendářní měsíce. Postupné zvyšování bude pokračovat až do 31.12.2012, kdy důchodový věk u mužů a u žen, které nevychovaly žádné dítě, bude činit 63 let. Za každé vychované dítě se odchod do důchodu žen snižuje o jeden rok, maximálně však o 4 roky.

Nárok na důchod

Podmínky nároku na starobní důchod

  • získání doby pojištění nejméně 25 let a dosažení důchodového věku
  • získání doby pojištění nejméně 15 let a dosažení věku 65 let

Podmínky na předčasný starobní důchod

  • získání doby pojištění nejméně 25 let a do dosažení důchodového věku, ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky
  • ve vztahu k částečnému invalidnímu důchodu - získání doby pojištění nejméně 25 let a ke dni, od něhož má být starobní důchod přiznán, je poživatelem částečného invalidního důchodu a do dosažení  důchodového věku chybí nejvýše 2 roky
  • ve vztahu k plnému invalidnímu důchodu - získání doby pojištění nejméně 25 let a pojištěnec pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě alespoň po dobu 5 let a nárok na plný invalidní důchod pobíraný po dobu 5 let zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku mu chybí  nejvýše 5 let

Podmínky nároku na předčasný starobní důchod ve vztahu k invalidnímu důchodu (plný, částečný) je nutno splnit do 31.12.2006.  

Podmínky nároku na plný invalidní důchod

existence dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídajícího plné invaliditě a potřebná doba pojištění (v případě vzniku plné invalidity následkem pracovního úrazu se  potřebná doba pojištění nevyžaduje), pokud pojištěnec nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na starobní důchod nebo mu nebyl přiznán předčasný starobní důchod.

Zákon eviduje dva typy plné invalidity:

  • první typ spočívá v poklesu schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 66 %
  • druhý typ sice připouští soustavnou výdělečnou činnost, ale vzhledem k zdravotnímu postižení jen za zcela mimořádných podmínek.

Podmínky nároku na částečný invalidní důchod

jsou podstatě stejné jako u plného invalidního důchodu s tím, že u pojištěnce došlo k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky, přestože jeho schopnost soustavné činnosti nepoklesla.

Podmínky nároku na vdovský(vdovecký) důchod

úmrtí manžela (manželky), který byl poživatelem starobního, plného nebo částečného invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti podmínky nároku na starobní důchod nebo podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání

Podmínky nároku na sirotčí důchod

úmrtí rodiče, který splňoval stejné podmínky, které jsou uvedeny v případě nároku na vdovský důchod; přitom oboustranný sirotek má při splnění předchozích podmínek nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů.

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one