Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Kde a jakým způsobem lze získat informace o době důchodového pojištění? Co mám udělat, abych získal informativní osobní list důchodového pojištění?

Informace o době důchodového pojištění lze získat pouze na adrese: ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5. Občané mohou sami písemně požádat ČSSZ (Odbor správy údajové základny) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. A to formou  písemné žádosti nebo v žádosti v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. ČSSZ mu ho pošle do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení (u žen také rodné příjmení) a adresu, na kterou bude informativní osobní list zaslán. Informativní osobní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených
v evidenci ČSSZ, od roku 1986 také přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Bližší pokyny k podání žádosti o informativní osobní list důchodového pojištění jsou zveřejněn na webu ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm

Jak se mohu v předstihu dozvědět, jak vysoký důchod mi bude přiznán?

Z českého důchodového pojištění se poskytují důchody starobní, plný invalidní, částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí. O nároku pojištěnce na tyto důchody ČSSZ rozhoduje na základě řádně vyplněné a vybavené žádosti o důchod, která byla sepsána OSSZ/PSSZ/MSSZ na předepsaném tiskopisu. Předběžné výpočty důchodů však ČSSZ neprovádí. Každý občan má možnost ČSSZ písemně požádat, aby mu vyhotovila podle své evidence informativní osobní list důchodového pojištění. Na podkladě takto získaných údajů si pak může sám, pomocí věkové kalkulačky a důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí provést, za podmínek tam uvedených, informativní výpočet svého starobního, případně předčasného starobního důchodu.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3200/Duchodova_kalkulacka.xls
http://www.mpsv.cz/files/clanky/2436/Vekova_kalkulacka.xls

Lze předběžně spočítat výši krácení předčasného důchodu?

Na tuto otázku je možné podat pouze obecnou informaci o tom, jak se vypočte výše snížení procentní výměry jednotlivých typů starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku. Starobní důchod podle ust. § 31 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, který lze přiznat pojištěnci, kterému chybí do dosažení důchodového věku nejvýše tři roky, se snižuje o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů, které se počítají ode dne jeho přiznání do dosažení důchodového věku. Starobní důchod podle ust. § 30 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění se snižuje o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání tohoto důchodu do dosažení důchodového věku.

Proč nemám vyřízen důchod ani po 3 měsících ode dne podání žádosti o důchod?
Proč tak dlouho v poslední době trvá důchodové řízení, zejména vydání rozhodnutí ČSSZ – např. bez rozhodnutí ČSSZ Praha nemohou klienti, poživatelé důchodových dávek, využívat výhodných slev poskytovaných příslušným Dopravním podnikem města?
Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádosti o důchod s mezinárodním prvkem?

Délka doby řízení o přiznání dávky důchodového pojištění je u jednotlivých pojištěnců rozdílná. Pokud ve věci žádosti o důchod není třeba zjišťovat žádné další skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu, stanovení jeho výše, případně zařízení jeho výplaty, je zpravidla vydáno rozhodnutí ve lhůtě kratší jednoho měsíce.

Doba od podání žádosti do dne jejího vyřízení se prodlužuje především o dobu, po kterou je nezbytné zjišťovat zpravidla u jiných subjektů skutečnosti, které mají vliv na posouzení důchodových nároků pojištěnce, jako je např. šetření doby důchodového pojištění nebo zjišťování výše dosažených vyměřovacích základů u organizací nebo v archivech atp. Negativní vliv na délku doby, po kterou je žádost o důchod vyřizována, může mít i velké množství žádostí, které v konkrétním období byly do ČSSZ doručeny a není je možné z kapacitních důvodů včas definitivně vyřídit. V takových případech, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro přiznání důchodu, je do doby vydání příslušného rozhodnutí pojištěncům poskytnuta přiměřená záloha na důchod.

Lhůty pro vyřízení žádostí o důchod s mezinárodním prvkem jsou zákonem stanoveny stejné jako u vnitrostátního řízení. Protože však dochází ve většině případů k došetřování potřebných skutečností mimo území ČR a šetření často probíhají i ve více státech , dochází k prodloužení délky doby řízení.

Proč jsem neobdržel výplatu důchodu?

Je více důvodů, např. zánik nároku na důchod, byl vydán exekuční příkaz, dochází ke změně ve výplatě důchodu a výplata důchodu je realizována mimo stanovenou splatnost důchodu, atd.

Kolik z exekuce, kterou mám na důchod, mi zbývá uhradit?

Na tento dotaz nelze odpovědět obecně. Dlužník je informován orgánem vydávajícím exekuční titul o výši pohledávky a ČSSZ Praha písemně informuje dlužníka o zahájení provádění srážek z důchodu a o výši prováděných srážek. Ze zákona nevyplývá povinnost ČSSZ průběžně sdělovat kolik již bylo uhrazeno a jaká částka zbývá k úhradě dluhu.

Proč jsem neobdržel rozhodnutí o úpravě důchodu ve vztahu k exekuci?

ČSSZ Praha nevydává rozhodnutí, ale informuje dlužníka písemně tzv. Oznámením o provádění srážek o tom, že z jeho důchodu jsou zahájeny srážky z důchodu na základě vydaného exekučního titulu a o výši srážek. Nejčastějším důvodem, proč klient oznámení neobdrží je jeho nedoručitelnost (např. při změně adresy, kterou klient ČSSZ včas neoznámil).

Jak dlouho budu mít exekuci na důchod?

Exekuční srážky se provádějí do úplné úhrady pohledávky včetně příslušenství (např. úroky, úroky z prodlení, náklady exekuce, náklady předchozího řízení, atd.).

Proč mám exekuci na důchod, když nic nedlužím?

Exekuční srážky ČSSZ Praha provádí pouze na základě doručení exekučního titulu od orgánu, který má oprávnění je vydávat. Podle občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) je ČSSZ povinna provést srážky z důchodu ihned poté, co jí bude doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

Jaký je způsob výplaty důchodů?

Výplata důchodu je prováděna těmito základními způsoby:

  • v hotovosti prostřednictvím pošty,
  • bezhotovostně na účty u peněžních ústavů,
  • poštovními poukázkami,
  •  hromadným poukazem do zařízení sociální péče.

Kdo za mne může přebírat důchod, který si nemohou ze zdravotních důvodů přebrat sám?

Pošta provádí výplaty důchodů v souladu s Poštovními pravidly – Důchodová služba. Na základě příslušného ustanovení pravidel může pošta vyplatit důchod i jiné osobě než důchodci. Jinou osobou je: manžel – manželka, zákonný zástupce – zvláštní příjemce (o ustanovení zvláštního příjemce rozhoduje obecní úřad v souladu se zákona č. 582/1991 Sb.), ošetřující osoba.

Jak převedu výplatu důchodu na účet, případně na poštu?

Výplata důchodu poukazem na účet je v ČSSZ Praha realizována pouze v těch případech, kdy příjemce důchodu o tento způsob výplaty požádá prostřednictvím předepsaného tiskopisu. Tiskopisy žádostí je možné získat na OSSZ/PSSZ/MSSZ a z webových stránek ČSSZ viz zde:  http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm

Zrušení výplaty důchodu poukazem na účet a zařízení výplaty v hotovosti prostřednictvím pošty se provádí na základě požadavku příjemce důchodu a to prostřednictvím tiskopisu případně na základě písemné žádosti.

Jaké změny se musí/nemusí hlásit?

Oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit ČSSZ do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu (tato ohlašovací povinnost se vztahuje i na změnu adresy, je-li důchod poukazován na účet u banky).

Jak postupovat při změně bydliště?

Záleží na způsobu výplaty důchodu. Je-li výplata důchodu prováděna v hotovosti prostřednictvím pošty, o změnu trvalé adresy bydliště požádá příjemce důchodu kteroukoliv poštu a to prostřednictvím příslušného tiskopisu (je k dispozici na poště). Pošta následně změnu trvalé adresy ohlásí ČSSZ Praha. Je-li výplata důchodu prováděna bezhotovostně převodem na účet u peněžního ústavu, příjemce důchodu změnu trvalé adresy svého bydliště oznámí ČSSZ.

Proč trvá změna výplaty důchodu tak dlouho?

Záleží na tom, o jakou změnu se jedná. Jde-li o změnu způsobu výplaty důchodu, tzn. z České pošty na účet a obráceně, obecně platí, že zpracování změny závisí na datu doručení žádosti a stanoveném výplatním termínu důchodu. Od toho se odvíjí technologické možnosti zpracování výplat důchodů v ČSSZ a u externích partnerů. Většina změn je realizována nejpozději
od 2. výplatního měsíce následujícího po datu doručení.

Kdy mám nárok na odchod do důchodu?

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Důchodový věk je u mužů 60 let, u žen od 53 do 57 let podle počtu vychovaných dětí. Ten se týká pouze těch pojištěnců, kteří daného věku dosáhli  do 31. prosince 1995. Od té doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje - u mužů o dva kalendářní měsíce a u žen o čtyři kalendářní měsíce za každý započatý rok
po 31. prosinci 1995. A to tak, aby po 31. prosinci 2012 byl důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 do 63 let opět podle počtu vychovaných dětí.

Podrobně je důchodový věk uveden v tabulce viz: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm.

Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod je nejméně 25 let. Pokud není splněna tato podmínka, postačí při dosažení věku 65 let nejméně 15 let pojištění. Doba pojištění však není jen doba, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. Ze zákona existují tzv. náhradní doby pojištění, které se buď v plném nebo částečném rozsahu hodnotí pro výši důchodu.

14.01.2008 13:29:54
daisy
 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one