Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Jsem důchodově pojištěn v době studia a v době, kdy jsem veden na úřadu práce?

Ano. Konkrétně je tato problematika uvedena v § 5, odst. 1, zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ohledně doby studia mezi důchodově pojištěné patří ty osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Je však důležité, jaká forma studia to je, neboť existují určité výjimky. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání zákon považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné alespoň v rozsahu takovém, který zakládá účast na pojištění, nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Mezi důchodově pojištěné jsou zařazeny i osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a to po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod.

Když požádám o důchod po novém roce, budu mít výpočet i s valorizací?

Ne. Pokud Vám bude přiznán důchod po 31. 12. 2007, výpočet s valorizací mít nebudete, jelikož valorizace se týká důchodů přiznaných do konce roku 2007. Valorizaci vyplácených důchodů od ledna 2008 konkrétně upravuje nařízení vlády č.256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008.
V § 1 tohoto nařízení je uvedeno, o kolik se důchody budou zvyšovat.

Bude se posouvat věková hranice pro odchod do starobního důchodu?

Od počátku platnosti zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se již začal důchodový věk posouvat.  V zákoně je problematika důchodového věku upravena takto:

Důchodový věk činí:

u mužů

60 let

u žen

53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti
55 let, pokud vychovaly 2 děti
56 let, pokud vychovaly 1 dítě
57 let

 

pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. 12. 1995.

Pokud pojištěnci dosáhnou výše uvedených věkových hranic v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2012, stanoví se důchodový věk tak, že ke kalendářnímu měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhl této hranice, se přičítají u mužů 2 kalendářní měsíce a u žen 4 kalendářní měsíce za každý i započatý rok z doby po 31. 12. 1995 do dne dosažení uvedených věkových hranic.

Pro názornost lze uvést konkrétní případ:
Žena narozená roku 1955, která vychovala 2 děti, by měla podle  původního výpočtu nárok  na odchod do důchodu v roce 2010, a to v den dosažení věku 55 let. Avšak podle nového platného výpočtu její nárok na odchod do důchodu je v den dosažení věku 60 let.

Postupné posouvání vzniku důchodového věku se zakončí do 31. 12. 2012.

Po 31. 12. 2012 bude činit důchodový věk:

u mužů

63 let

u žen

59 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
60 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti
61 let, pokud vychovaly 2 děti
62 let, pokud vychovaly 1 dítě
63 let.

Další zvyšování důchodového věku je prozatím předmětem politických diskusí. Přehledná tabulka změn důchodových věků je uvedena na webových stránkách ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm

Zůstane zachována možnost dřívějšího odchodu do důchodu a za jakých podmínek a dojde-li ke změnám ve výpočtu důchodu?

O žádných zásadních změnách v oblasti důchodového pojištění prozatím nebylo rozhodnuto.

Pečuji o dítě, jaké jsou podmínky pro zápočet doby této péče při výpočtu důchodu?

Podmínkou pro zápočet doby péče o dítě je osobní péče o dítě do 4 let věku dítěte, a ta se započítává jako náhradní doba pojištění. Zákon č. 155/1995 v § 20, odst. 1 uvádí, že dítětem je pro účel tohoto zákona dítě vlastní nebo osvojené, a dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dále dítě, jež bylo převzato do péče na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem.

Jaké jsou podmínky pro přiznání důchodu podmíněného dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem?

Důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem jsou dva, a to částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod. Pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal:

 • plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo
 • plně invalidním následkem pracovního úrazu.

Pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

 • poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo
 • je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával.

Způsob posouzení a procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a okruh zdravotních postižení umožňujících soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek stanoví prováděcí předpis. Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

 • do 20 let méně než jeden rok,
 • od 20 let do 22 let jeden rok,
 • od 22 let do 24 let dva roky,
 • od 24 let do 26 let tři roky,
 • od 26 let do 28 let čtyři roky a
 • nad 28 let pět roků.

Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku plné invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.

Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. m) a n)  z. č. 155/1995 Sb., a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky.

Pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním

 • a získal potřebnou dobu pojištění, nebo
 • následkem pracovního úrazu.

Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Ustanovení § 39  odst. 2, z. č. 155/1995 Sb. platí zde obdobně. Způsob posouzení a procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanoví prováděcí předpis. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Okruh zdravotních postižení značně ztěžujících obecné životní podmínky stanoví prováděcí předpis. Potřebná doba pojištění pro nárok na částečný invalidní důchod se posuzuje stejně jako platného invalidního důchodu.

Budou se zvyšovat důchody? A o kolik?

Ano, důchody se zvyšovat budou. Z nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, vyplývá, že důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 1. 2008 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2007 tak, že:

 • základní výměra důchodu se zvyšuje o 130 Kč měsíčně,
 • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
 • Pro úplnost lze dodat, že základní výměra důchodu byla v roce 2007 ve výši 1 570 Kč, a od 1. 1. 2008 se zvedne na 1 700 Kč.

Proč není možná výdělečná činnost u předčasného starobního důchodu a současné pobírání dávky v období do splnění věkových podmínek nároku na řádný starobní důchod?

Účelem předčasného starobního důchodu je finanční zabezpečení těch důchodců, kteří již nemají žádné příjmy z výdělečné činnosti, a dosáhli alespoň věku o 3 roky nižšího než činí důchodový věk. Z tohoto důvodu se předčasný starobní důchod po dobu výdělečné činnosti vykonávané před dosažením důchodového věku neposkytuje. Po dosažení důchodového věku se výplata předčasného starobního důchodu poskytuje za stejných podmínek jako výplata starobního důchodu přiznaného ode dne dosažení důchodového věku.

Jsem student, chystám se vycestovat do nesmluvní ciziny, jaké jsou podmínky dobrovolného důchodového pojištění?

Jste-li řádný student střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice, v souvislosti s vycestováním a dojde k přerušení studia podle příslušných právních předpisů (v případě přerušení studia přestáváte být studentem), máte možnost podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého pobytu na předepsaném tiskopisu viz zde:  http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm Pracovnice OSSZ/PSSZ/MSSZ Vás poučí o způsobu placení pojistného a jeho minimální výši.

Jaké doklady pro důchod jsou potřeba po ukončení pracovního poměru v EU pro českého zaměstnavatele?

Bezprostředně po ukončení pracovního poměru a nástupu do zaměstnání v České republice jsou potřebné údaje, které zaměstnavatel povinně uvádí do registru pojištěnců podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Registr slouží k plnění úkolů ČSSZ vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv k provádění sociálního zabezpečení. Kromě obvyklých osobních údajů identifikujících osobu (pracovníka) se jedná zejména o název a adresu cizozemského nositele pojištění včetně cizozemského čísla pojištění, což lze doložit jakýmkoli potvrzením od zaměstnavatele nebo od nositele pojištění, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Jiné doklady, resp. údaje o pracovní činnosti v cizině není třeba českému zaměstnavateli předkládat. Doby Vaší účasti na pojištění v cizině a případně další skutečnosti související s Vašimi budoucími důchodovými nároky by měly být evidovány příslušným nositelem pojištění a budou využity v okamžiku podání Vaší žádosti o důchod. Přesto doporučujeme uschovat si veškeré dokumenty související s dobou Vašeho pojištění v cizině.

Jaké jsou možnosti výplaty důchodu do zahraničí a naopak?

Výplata důchodu osobě bydlící v cizině může být prováděna na adresu příjemce důchodu v cizině, na osobní účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině nebo na osobní účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) vedeného u peněžního ústavu (banky) v České republice.

 1. Výplata důchodu na adresu v cizině
  Dávky důchodového pojištění do ciziny se vyplácejí pozadu nejvýše v tříměsíčních lhůtách po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“ oprávněného (§ 116 odst. 3 zák. ČNR č. 582/1991 Sb. v platném znění). Výplata důchodu na adresu důchodce v cizině je prováděna 4x ročně vždy zpětně za příslušné čtvrtletí v měsíci březnu, červnu, září a prosinci každého kalendářního roku.
  Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují 1x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ rozesílá v prosinci kalendářního roku na adresu příjemce důchodu v cizině. Lhůta pro vrácení vyplněného a vlastnoručně podepsaného tiskopisu je stanovena na dobu
  30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Podpis příjemce důchodu musí být úředně ověřen orgánem nebo úřadem, který je k tomu zmocněn podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), anebo českým zastupitelským úřadem.
 2. Výplata důchodu na účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině
  Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v cizině je prováděna bezhotovostním platebním stykem. V žádosti o zařízení výplaty důchodu na účet je třeba sdělit číslo účtu v mezinárodní struktuře IBAN a BIC kód banky pro SWIFT.
  Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují tiskopisem „Potvrzení o žití“. Výplata důchodu na účet příjemce je prováděna vždy až na základě zaslaného „Potvrzení o žití“ a to zásadně za zpětnou dobu a pouze do konce měsíce, v němž bylo „Potvrzení o žití“ vyplněno, opatřeno datem a vlastnoručním podpisem příjemce, který musí být úředně ověřen. Podpis příjemce důchodu musí být úředně ověřen orgánem nebo úřadem, který je k tomu zmocněn podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), anebo českým zastupitelským úřadem.
  Příjemce předkládá „Potvrzení o žití“ z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Četnost zasílání není omezena a lze akceptovat čtvrtletní, půlroční nebo i jiný interval, doporučujeme alespoň 1x ročně.
 3. Výplata důchodu na účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) v České republice
  Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v České republice je prováděna v české měně (Kč) vždy na základě zaslaného „Potvrzení o žití“. Způsob provádění výplaty a předkládání potvrzení o žití je shodný jako při výplatě důchodu na účet u peněžního ústavu v cizině. Pokud se jedná o převod plateb cizího důchodu ze zahraničí do České republiky, doporučuje se zjistit podmínky tohoto převodu u příslušné instituce té země, která důchod vyplácí. Pro výplatu důchodů z členských států EU, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a ze států, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení platí, že důchod nesmí být snížen, pozastaven, odňat z důvodu, že jejich příjemce bydlí v ČR.
14.01.2008 13:26:09
daisy
 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one