Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Kdy mohu jít nejdříve do předčasného důchodu a o kolik mi bude krácen?

Pokud lidé chtějí, mohou požádat o důchod před dosažením důchodového věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu:

1. Dočasně krácený předčasný starobní důchod
Nárok na tento druh předčasného starobního důchodu mají buď:

 • poživatelé částečného invalidního důchodu, kterým může být starobní důchod přiznán až
  2 roky před dovršením řádného důchodového věku,
 • osoby, které pobíraly alespoň 5 let plný invalidní důchod, nárok na tento důchod jim zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let.

V obou případech je podmínkou získání 25 let pojištění.

Procentní výměra tohoto typu předčasného starobního důchodu je dočasně krácena, a to o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne jeho přiznání do dosažení řádného důchodového věku. Ode dne dosažení důchodového věku lze tento důchod přepočítat, tedy přiznat řádný starobní důchod. Podmínky nároku pro přiznání tohoto důchodu bylo nutné splnit do 31. 12. 2006.

2. Trvale krácený předčasný starobní důchod.
Na tento druh předčasného starobního důchodu mají nárok prakticky všichni lidé, kteří získali 25 let pojištění. Výhodou této předčasné penze je, že do ní může člověk odejít až 3 roky před nárokem na řádnou penzi. Nevýhodou je, že důchod již nikdy nebude přepočítán a zůstane tedy trvale krácen. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku - procentní výměra důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu.
Procentní výměra starobního důchodu nesmí klesnout pod 770 Kč měsíčně. Základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná a v roce 2008 se jedná o 1 700 Kč měsíčně.
Příklad výpočtu předčasného starobního důchodu v roce 2008:
Muž byl nepřetržitě zaměstnán od 1. 1. 1968 do 31. 12. 2007 a získal tak 40 let pojištění. Jeho výpočtový základ byl 12 000 Kč. Zvažuje, že odejde do důchodu o 3 roky dřív, než dosáhne důchodového věku. Jak to ovlivní výši jeho starobního důchodu?

Odchod do předčasného starobního důchodu 3 roky před dosažením důchodového věku, např. k 1. 1. 2008, u daného muže znamená 13 započatých období 90 kalendářních dnů, tj. ztrátu 13 x 0,9 % = 11,7 %. Předčasný starobní důchod se vypočítá následujícím způsobem: základní výměra stejná pro všechny důchody je 1 700 Kč. Procentní výměra = za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tj. 1,5 % x 40 x 12 000. Výsledná částka se snižuje o 0,9 % za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby před dosažením důchodového věku, tj. o 0,9 % x 13 x 12 000. Částka 7 200 Kč se tedy snižuje o 1 404 Kč a procentní výměra starobního důchodu je tak 5 796 Kč. Obě výměry se sečtou a celkem tak bude předčasný starobní důchod tohoto občana činit 7 496 Kč. Viz také Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/708?POSTUP_ID=614&PRVEK_ID=1026

Jaké jsou podmínky pro nárok na invalidní důchod?

1. Občan je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek (zákon č. 155/1995 Sb., § 39).

Výpočet plného invalidního důchodu v roce 2008:
Muž narozený 18. 5. 1947 požádal o přiznání plného invalidního důchodu podle § 39 zákona
č. 155/1995 Sb. Plně invalidním byl uznán od 7. 1. 2008. Před vznikem invalidity získal 34 let pojištění.
Pro stanovení výše plného invalidního důchodu se hodnotí také dopočtená doba od vzniku plné invalidity do dosažení důchodového věku, tj. v tomto případě doba od 7. 1. 2008 do 18.5.2009.
Pro výši důchodu má celkem započtených 35 let pojištění. Osobní vyměřovací základ daného muže za rozhodné období, tj. od roku 1986 do roku 2007, je 26 218 Kč. Z něj se vypočítá výpočtový základ, a to následujícím způsobem:

 • částka 10 000 Kč náleží v plné výši,
 • k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 24 800 Kč a částkou 10 000 Kč, tedy
  30 % z 14 800 Kč, což je 4 440 Kč,
 • dále se přičte 10 % rozdílu mezi částkou 24 800 Kč a skutečným osobním vyměřovacím základem, který činí 26 218 Kč, tedy 10 % z 1 418 Kč, tj. 142 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 14 582 Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu tzn., že za 35 let pojištění činí procentní výměra plného invalidního důchodu (35 x 1,5) 52,5 % výpočtového základu, tj. 7 656 Kč. Procentní výměra plného invalidního důchodu tedy bude 7 656 Kč, spolu se základní výměrou 1 700 Kč tak daný muž dostane plný invalidní důchod 9 356 Kč.

2. Částečně invalidní je občan, jestliže mu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu trvajícího déle než jeden rok poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Nebo ten občan, jemuž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Nárok na částečný invalidní důchod má občan, který se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění. Nebo v případě, že se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu. Částečný invalidní důchod se rovněž skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, je 1 700 Kč měsíčně, procentní výměra je za každý celý rok pojištění a dopočtené doby (tedy období od vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku) 0,75 % výpočtového základu. Nejnižší procentní výměra částečného invalidního důchodu je 385 Kč měsíčně.

Výpočet částečného invalidního důchodu v roce 2008
Žena narozená 11. 9. 1973 požádala o částečný invalidní důchod. Od 11. 2. 2008 byla uznána částečně invalidní. Pro stanovení výše částečného invalidního důchodu má započteno období včetně doby dopočtené do dosažení důchodového věku, tj. do 11. 9. 2036. Celkem se jedná
o 40 let pojištění. Osobní vyměřovací základ dané ženy za rozhodné období, tj. od roku 1992 (tedy roku následujícího po dosažení 18. roku věku) do roku 2007, je 12 510 Kč. Výpočtový základ se stanoví takto:

 • částka 10 000 Kč náleží v plné výši,
 • k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 12 510 Kč a částkou 10 000 Kč, tedy
  30 % z 2 510 Kč, což je 753 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 10 753 Kč. Za každý rok pojištění náleží 0,75 % výpočtového základu tzn., že za 40 let pojištění je procentní výměra částečného invalidního důchodu (40 x 0,75) 30 % výpočtového základu, tzn. 3 226 Kč. K této částce se připočítá základní výměra důchodu 1 700 Kč. Celkem tak žena dostane částečný invalidní důchod 4 926 Kč.

Jak se vypočítává důchod?

Starobní důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra důchodu, která je jednotná pro všechny důchody, je v roce 2008 celkem 1 700 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Za každý rok důchodového pojištění (do doby než vznikne nárok na důchod) náleží 1,5 % výpočtového základu. Poté, co již občanovi vznikne nárok na důchod, ale on o něj nepožádá, nebo požádá o jeho přiznání bez výplaty a bude pracovat dál, tak se mu za každých  90 kalendářních dnů výdělečné činnosti důchod navyšuje o 1,5 % (do 30. června 2001 to bylo o 1 %). Znamená to, že člověk, který pracuje i po vzniku nároku na starobní důchod, si penzi zvyšuje podstatně rychleji než do té doby. Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ. Ten zjednodušeně řečeno tvoří měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. V roce 2008 je to období 1986 až 2007, z něhož se stanoví důchod. Jednotlivé roční příjmy se násobí různými koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců v jednotlivých letech. Koeficienty stanovuje každý rok vláda svým nařízením. Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení (například i brigády). Nezapočítává se příjem z dohody o provedení práce, protože ta nezakládá účast na nemocenském pojištění. Nezapočítávají se ani takové příjmy v rámci zaměstnání, ze kterých se neodvádí pojistné. Započítává se však náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. A to i přesto, že se z ní pojistné neplatí.

Jaká bude výše vdovského (vdoveckého) důchodu v případě úmrtí manžela (manželky)? Jak dlouho mám nárok na vdovský důchod a za jakých podmínek mi může být obnovena jeho výplata? Jak vzniká nárok na vdovský, vdovecký důchod a zachování dalších nároků na výplatu těchto dávek?

Při úmrtí manžela/manželky můžete požádat o vdovský/vdovecký důchod, který je jednou z dávek důchodového pojištění. Vdovský důchod se rovněž skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, je 1 700 Kč měsíčně. Procentní výměra je 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měla nárok zemřelá osoba v době smrti nebo 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní nebo podmínky nároku na starobní důchod.

Na vdovský/vdovecký důchod máte nárok po manželovi/manželce, který/á pobíral/a starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod nebo který/á by měl/a v den smrti nárok na starobní či invalidní důchod nebo zemřel/a-li následkem pracovního úrazu. Vdovský/vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky. Po uplynutí této doby vám nárok na vdovský důchod zůstává zachován pokud:

 • pečujete o nezaopatřené dítě nebo o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) a toto dítě má nárok po zemřelém na sirotčí důchod, nebo jde o dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
 • pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • jste plně invalidní,
 • jste dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li nižší.

V případě, že po uplynutí jednoho roku po úmrtí vašeho manžela/manželky vám bude výplata vdovského důchodu zastavena z důvodu neplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, nárok na vdovský/vdovecký důchod se obnoví, pokud v období do 5 let od zániku dřívějšího nároku na vdovský/vdovecký důchod bude splněna některá z uvedených podmínek.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství nebo dnem pravomocného rozhodnutí soudu, že vdova/vdovec úmyslně způsobila smrt manžela. Zanikne-li nárok na vdovský/vdovecký důchod uzavřením nového manželství, náleží vdově/vdovci částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského/vdoveckého důchodu, na který měl/a vdovec/vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod.

Jaká je možnost zaměstnání v souběhu se starobním důchodem?

Občan, který pobírá starobní důchod, může vykonávat výdělečnou činnost. Pokud však bude vykonávat pracovní činnost na základě pracovně právního vztahu bude mu výplata důchodu náležet pouze, pokud je pracovně právní vztah uzavřen na dobu určitou, lze-li jej takto sjednat.

Jaká je možnost zaměstnání v souběhu s plným invalidním důchodem? Jaká je možnost zaměstnání v souběhu s částečným invalidním důchodem?

Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují  žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů plných invalidních důchodů nebo částečných invalidních důchodů. Poživatelé těchto důchodů jsou ve svých možnostech výkonu zaměstnání omezováni jen svým nepříznivým zdravotním stavem. 

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one